header  
rssfeedlink
เมนู
  บริการเกี่ยวกับคอนโด
 
หน้าหลัก
ค้นหาจากกระดานซื้อขาย
ค้นหาจากแผนที่
ค้นหาแบบละเอียด
ค้นหาจากเขตและถนน
ซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่ง
ลงประกาศฟรี
ลงโฆษณา
วิธีชำระเงิน
บริการแจ้ง
ติดต่อเรา
Waterford Sukhumvit50
  วามรู้เกี่ยวกับคอนโด
 
การคำนวณค่าโอน
ราคาประเมิน
คำนวณการผ่อนชำระ
สถาบันการเงิน
การเตรียมเอกสาร
พรบ.อาคารชุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานเขตที่ดิน
ประโยชน์ของการซื้อคอนโด
   
condo


คอนโด คอนโดมือสอง ขายคอนโด เช่าคอนโด คอนโดมิเนียม คอนโดให้เช่า condo ห้องเช่า คอนโด
condo-bkk.com เวปไซท์ค้นหา คอนโด คอนโดมือสอง ขายคอนโด เช่าคอนโด ห้องเช่า คอนโดให้เช่า คอนโดมิเนียม condo  
หน้าหลัก > การเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ
 
 • เอกสารส่วนตัว

  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
  3.ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
  4.กรณีสมรสจดทะเบียน : สำเนาทะเบียนสมรส
  กรณีสมรสไม่จดทะเบียน : หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
  กรณีหม้าย : ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณบัตร
  กรณีชาวต่างชาติเป็นคู่สมรสของผู้กู้ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  - สำเนาหนังสือเดินทาง
  -สำเนาใบต่างด้าว
  -สำเนาใบอนุญาตทำงาน ( work permit )/เอกสารแสดงตนต่อกองตรวจคนเข้าเมือง/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ถ้ามี)
  หมายเหตุ กรณีชาวต่างชาติที่ประสงค์จะยื่นขอกู้เพื่อซื้อห้องชุด ในฐานะผู้กู้หลัก สามารถใช้สำเนาใบต่างด้าวในการขอสินเชื่อ


 • เอกสารทางการเงิน

  1.สมุดบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินเดือนหรือเอกสารแสองการเดินบัญชี (statement)จากปัจจุบันย้อนหลังไม่น้อยกว่า6เดือน(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดจัดส่งให้ธนาคารพิจรณาทุกบัญชี)
  2.กรณีมีรายได้ประจำ : ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ ( อายุไม่เกิน 3 เดือน)นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร
  ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือน/สลิปที่พิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน(ถ้ามี)

  กรณีธุรกิจส่วนตัว : 1.สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์
  2.เอกสารเพิ่มเติม
  -สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์/หนังสือบริคณห์สนธิอายุไม่เกิน6เดือน( กรณีนิติบุคคล)
  -สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน6เดือน( กรณีบริษัทจำกัด)
  -งบการเงินปีล่าสุด(เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจรณา)

 • เอกสารหลักทรัพย์

  1.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
  2.สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก.หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า(ถ่ายสำเนาเท่าฉบับจริง)
  3.สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระเงินดาวน์/มัดจำ(ถ้ามี)
  กรณีขอกู้เพื่อปลุกสร้างบ้าน ปรับปรุง/ต่อเติม
  -แบบแปลนการก่อสร้าง/ต่อเติม (ภาพถ่าย หรือพิมพ์เขียว)
  -สำเนาสัญญาจ้างเหมาการก่อสร้าง/ต่อเติม
  -สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม
  -ภาพถ่ายหลักประกันเดิมก่อนการปรับปรุง/ต่อเติม
  กรณีขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น(รีไฟแนนซ์)
  -หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย(statement)ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี
  -สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
  -สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม
 
 
 
 
 
 
 
 


ตลาดซื้อ ขาย เช่าคอนโด condo คอนโด ขายคอนโด ห้องเช่า คอนโดมิเนียม ขายคอนโดมิเนียม คอนโดให้เช่า คอนโดมือสอง คอนโด ห้องเช่า
ขายคอนโด
I คอนโดมือสอง I คอนโดให้เช่า I คอนโด I condo I คอนโดมิเนียม I เช่าคอนโดI หอพักI อพาร์ทเม้นท์I apartmentI ล้างรถI เคลือบแก้ว
               
© Copyright 2009 condo-bkk.com. All Right Reserved